คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรง 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต บัณฑิต 
นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับ 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี คณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิก 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

180

ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อ 
เป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


181