คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ในนามของสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา และผู้ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง และเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษา และ 
นักศึกษาโดยทั่วหน้า 

ปวงประชาราษฎร์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารรักษาพระองค์ ร่วมกับข้าราชบริพารหน่วยราชการ 
ในพระองค์ และหน่วยราชการ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” 
ยังผลให้ประชาชนชาวไทยเกิดความรักความสามัคคี มีจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์ความดี

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

75
ทุกหนแห่งในราชอาณาจักร ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 
ในการนำพาประเทศให้เกิดการพัฒนาสถาวร ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวนวมินทราธิราช 
จักขอยึดถือแนวทางพระราชปณิธานในการสร้างความมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ปลูกฝัง 
ให้เป็นอัตลักษณ์ที่ถาวรในตัวบัณฑิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ในพระราชวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก 
อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

76