คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 (ภาคแรก)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 
ของ 
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน 
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
(ภาคแรก) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ในวโรกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบห้า ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วหน้า ข้าพระพุทธเจ้า 
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิก ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อกราบบังคมทูลรายงาน 
กิจการของมหาวิทยาลัย และประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

100