คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 (ภาคหลัง)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
(ภาคหลัง) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบห้า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ของมหาวิทยาลัยเป็นวาระที่สอง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ 

บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคหลังวันนี้ เป็นบัณฑิตสาขา 
วิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒,๗๗๒ คน 

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิก ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

104

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นพระสงฆ์ เพื่อนำไปจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ภายหลัง 
และขอพระราชทานพระราชวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตร และรางวัลแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษา ตามรายงานที่ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาผู้แทนสาขาวิชา และ 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ จะได้กราบบังคมทูลต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

105