คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (ภาคแรก)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
(ภาคแรก) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบห้า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ของมหาวิทยาลัยเป็นวาระที่สาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ 

บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคแรกวันนี้ เป็นบัณฑิตสาขา 
วิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จำนวน ๒,๓๗๗ คน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

106
บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายงานที่ประธาน 
กรรมการประจำสาขาวิชา ผู้แทนสาขาวิชา จะได้กราบบังคมทูลต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

107