คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (ภาคหลัง)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
(ภาคหลัง) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบห้า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ของมหาวิทยาลัยเป็นวาระที่สี่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ 

บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคหลังวันนี้ เป็นบัณฑิตสาขา 
วิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จำนวนรวม ๓,๐๗๖ คน 

มหาบัณฑิตจำนวน ๑๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
พยาบาลศาสตร์ จำนวน ๗๑๕ คน และดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

108

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ และนิเทศศาสตร์ จำนวน 
๒๒ คน 

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิก ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับ 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจัดพิธีรับ 
พระราชทานปริญญาบัตรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ภายหลังที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว และขอพระราชทานพระราชวโรกาสพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายงานที่ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา 
ผู้แทนสาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จะได้
กราบบังคมทูลต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

109