คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทูลเกล้า ฯ ถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 (ภาคแรก)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสทูลเกล้า ฯ ถวาย 
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
(ภาคแรก) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิม 
พระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุข 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาเห็นว่า สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี ทรง 
บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลต่อวงวิชาการด้านการสาธารณสุขเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

119
ปวงชนชาวไทยและนานาชาติ ทำให้สนพระราชหฤทัยต่อปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัย 
ทั้งทรงมีพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย และพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบทที่ห่างไกล ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังทรงมี
พระราชดำริในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้แรงงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มีอยู่เป็นจำนวนมาก โครงการ 
ในด้านการสาธารณสุข ได้แก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่มุ่งส่งเสริมให้ครู
ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิตมาประกอบ 
เป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และนักเรียนมีความรู้ด้านการเกษตร 
แผนใหม่ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบอาชีพได้ต่อไป 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยทรงมีพระราชดำริ จัดตั้งโครงการ 
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดอัตราโรคคอพอกในเด็กนักเรียน 
เป็นการช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยรวมได้ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในถิ่นทุรกันดาร 
เป็นพระราชดำริเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดสารโปรตีนและพลังงานในเด็กวัยเรียน และ 
ลดอัตราการมีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

โครงการความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอน สำหรับเด็กป่วยและ 
ด้อยโอกาสในโรงพยาบาล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พระองค์มีความห่วงใยในความ 
ปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน ทำให้กระทรวงแรงงานได้จัดทำ โครงการสถานประกอบการ 
ปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ และเกิดศูนย์พัฒนาความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส 
ฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ซึ่งเป็นการยกระดับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ให้กับประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

โดยเหตุผลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขนานัปการด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระวิริยะ 
อุตสาหะ ตลอดจนพระราชจริยาวัตรอันเพียบพร้อม ส่งผลให้การพัฒนางานสาธารณสุข 
และอาชีวอนามัย ที่ได้ทรงมีพระราชดำริ บรรลุผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สภา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม 

120
ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวง 
วิชาการ กับทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล และเพื่อเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบไป สำหรับปริญญาบัตร สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จักได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสอันควรต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

121