คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภา 
มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหาร 
คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต และนิสิต ตลอดจนผู้เข้าร่วมในพิธี ต่างซาบซึ้งด้วยสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเมตตา เสด็จ 
พระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในครั้งนี้ และขอพระพุทธานุภาพ 
แห่งพระรัตนตรัยและพระเจ้าตนหลวง แห่งวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา กับทั้งพระบารมี
แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำนวยพระพรชัยมงคลให้ทรงพร้อมด้วยพระสุข 
พลานามัย เปี่ยมด้วยพระเกษมพระราชหฤทัย เกียรติคุณขจรไกล สถิตเป็นมิ่งขวัญ 
ปกเกล้าปกกระหม่อมปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 


ในโอกาสเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ 
รองศาสตราจารย์สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กราบบังคมทูล 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


279

รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เบิกพระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร และเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี รองคณบดีคณะวิชาต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จ 
การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต่อจากนั้นขอพระราชทานพระราโชวาท 
แก่เหล่าบัณฑิต เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของบัณฑิต 
สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


280