คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 
ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะ 
กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา รู้สึกสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ 
นับเป็นมหามงคลอันประเสริฐยิ่งแก่มหาวิทยาลัย 


บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
ผู้แทนคณะ และวิทยาลัย เพื่อนำผู้ได้รับพระราชทาน ตามลำดับ และในที่สุดแห่งพิธี
ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตใหม่สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


293