คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม 
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ โรงละครแห่งชาติ 
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จ 
พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


344

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ คณาจารย์ 
ข้าราชการ บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ร่วมพิธีนี้ทุกคน ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติ และเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้าพระพุทธเจ้าในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสที่ 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ดังต่อไปนี้ 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ทรงศึกษาวิชาศิลปะจากครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ทรงพระเยาว์
และทรงเรียนรู้ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์โดยทางอ้อมจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “อัครศิลปิน” พระผู้ทรงปรีชาญาณ 
ด้านทัศนศิลป์หาผู้เสมอเหมือนมิได้ ทำให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ตั้งแต่
พระชนมายุยังน้อย และต่อเนื่องตลอดมาจนปัจจุบัน และผลงานสร้างสรรค์ด้วย 
ฝีพระหัตถ์ทั้งในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มีความงดงามยิ่ง เป็น 
ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน ทรงพระปรีชาสามารถสร้างภาพฝีพระหัตถ์กว่า ๑๐๐ ภาพ 
โดยใช้เทคนิคสีดินสอ สีเทียน สีน้ำ สีน้ำมัน สีโปสเตอร์ และหมึกจีน ซึ่งเป็นผลงาน 
จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศ ทรง 
ถ่ายทอดบรรยากาศสภาพแวดล้อมจากข้อมูลจริงที่ทรงพบเห็น และจิตรกรรมบางชุด 
เป็นผลงานที่ทรงใช้จินตนาการสร้างจิตรกรรมขึ้นใหม่ เช่นจิตรกรรมอันเกิดจาก 
แรงบันดาลพระทัยจากบทกวีจีน ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมที่แสดงคุณภาพเชิงกวี
แสดงพระอัจฉริยภาพในการเลือกรูปแบบ วิธีการ รูปทรงและสีสัน เป็นศิลปะที่งดงาม 
มีพระอารมณ์ขัน อันเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะของพระองค์ 


ด้วยพระปรีชาสามารถดังกล่าว ย่อมแสดงให้ประจักษ์ว่าสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระวิริยะ 
อุตสาหะ ทรงรอบรู้ เชี่ยวชาญ และทรงมีคุณูปการต่องานด้านทัศนศิลป์เป็นอย่างดี 
ทรงเป็นหลักชัยและแบบอย่างที่ทำให้เยาวชนไทยตระหนักในคุณค่าของศิลปะ หันมา 
ใส่ใจในการศึกษาศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ เพื่อนำไปสร้างความสุขความสำเร็จในการดำรง 
ชีวิตสืบไป 


345 

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นางนิภา 
โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แด่ใต้ฝ่า 
ละอองพระบาท และขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละออง 
พระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิตและ 
บัณฑิต ตามรายงานที่รองอธิการบดี และคณบดีแต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลต่อไป 
และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บัณฑิต คณาจารย์ ข้าราชการ 
และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ตามลำดับ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


346