คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 (รอบเช้า)

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
อีสาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในวันนี้นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับทั้งเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี คณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิก 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


355

ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


356