คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 (รอบเช้า)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ 
ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบเช้า) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในนามของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับทั้ง 
เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิกรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


369

เพื่อเบิกคณบดี คณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต 
สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


370