คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับทั้งเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณบดี คณาจารย์ เพื่อเบิกผู้สำเร็จ 
การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็น 
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


407