คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์
ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจน 
ผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ 
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดีคณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิกผู้สำเร็จ

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

191
การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็น 
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

192