คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 
เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวแพทย์ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาสาธารณสุข 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สำหรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดลจักได้นำขึ้นทูลถวาย 
ในโอกาสอันควรต่อไป และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช 
๒๕๖๒ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จำนวน ๕ ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


443

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงฉวีวรรณ บุนนาค 
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาโรคจมูกและโรค 
ภูมิแพ้ 

๒. คุณชวลี อมาตยกุล 
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

๓. ศาสตราจารย์ ดร.วรเรณ วาย บรอคเคลแมน 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาชีววิทยา 

๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ 
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

๕. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์อริค โยส 
ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


444