คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561 และผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 (ภาคบ่าย)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
(ภาคบ่าย) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่าง ๆ เมื่อเช้านี้ และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน 
ปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่ง ในบ่ายวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง 
ข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


454

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๘๒๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานดีเด่นทางวิชาการสาขาต่าง ๆ และ 
ได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างอันพึงเจริญรอยตามสืบไป 


ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามลำดับ ดังนี้ 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร 

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ดร.อำพน กิตติอำพน 

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ศาสตราจารย์ ดร.เซอร์เก เซอร์โบฟ 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพน นะมาตร์ 

ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถ 
และความชำนาญเป็นพิเศษในวิชาที่สอน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้า 
ในการศึกษาของมหาวิทยาลัย สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศสืบไป ผู้ได้รับ 
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้แก่ 


455

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ 

คณะนิเทศศาสตร์ 
ศาสตราจารย์เมตตา วิวัฒนานุกูล 

คณะแพทยศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา 

คณะรัฐศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ 

คณะอักษรศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล 
ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร 

ส่วนผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษก 
สมโภช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
ได้พิจารณาให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ๖ ราย ได้แก่ 

ผลงานวิจัย เรื่อง “การตรวจแอนติบอดี (IgA, IgG) ต่อโปรตีน (E2, Erns) 
ของไวรัสอหิวาต์สุกรจากตัวอย่างน้ำลายด้วยวิธีอิไลซา” 
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงเยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลงานวิจัย เรื่อง “โปรตีนและไมโครอาร์เอ็นเอควบคุมในระบบภูมิคุ้มกัน 
ของกุ้งต่อเชื้อก่อโรครุนแรง” 
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ผลงานวิจัย เรื่อง “การเคลื่อนไหวเชิงนโยบายในชนบทไทย : กรณีศึกษา 
นโยบายเกษตรและสวัสดิการชุมชน” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ คณะรัฐศาสตร์ 


456 

- - - - - ขาดไฟล์ 0004 - - - - -