คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 (ภาคบ่าย)

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
(ภาคบ่าย) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่าง ๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๒ และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่ง ในบ่ายวันนี้
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
พระราชทานเหรียญรางวัล เงินรางวัล และทุนการศึกษาใน “เงินทุนภูมิพล” ตามที่
คณบดี ผู้บังคับการวิทยาลัย และรองอธิการบดี จะได้กราบบังคมทูลต่อไป และ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


459

ขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


460