คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบ 
บังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใน 
รอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสังเขป ดังนี้ 


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินภารกิจด้วย 
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษาและวิจัย เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ 
มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดสอนระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญา 
มหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑๘๔ หลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ต่าง ๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องและตอบสนองกับแนวทางการพัฒนาประเทศและตอบรับ 
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 


ด้านงานวิจัย สถาบันได้ให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ได้สร้างผลงานวิจัยที่เป็นชื่อเสียงให้กับสถาบันและเป็นประโยชน์

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


541

ต่อประเทศ โดยการสนับสนุนให้ทำงานวิจัยเชิงบูรณาการทุกส่วนงาน เพื่อรวบรวม 
ความรู้จากหลายแขนงและสรรพกำลังจากส่วนงานต่าง ๆ ของสถาบัน เพื่อให้ได้
งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
อีกทั้งยังให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ 
ด้วย ทำให้สถาบันมีงานวิจัยลงตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และยังตระหนักถึง 
ความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้มีผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาในนามสถาบันด้วย 


ในด้านความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย สถาบันได้สร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือ โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการศึกษาของภาครัฐ และองค์กรเอกชน เป็นการสร้างเครือข่ายไปสู่ความ 
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยพัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ และสถาบันได้ดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้คือ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เสริมสร้าง 
ศักยภาพและผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศและโลก ส่งเสริมบริการวิชาการ 
พัฒนารากฐานองค์ความรู้ไปสู่สังคม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างยั่งยืน 


ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบันได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 
โดยตลอด มีการจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนโดยรอบ 
มีการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ เป็นที่ปรึกษา วิทยากร และบริการทดสอบ 
ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
เปิดกว้างสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 


สถาบันมีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน ๓๐,๐๙๐ คน มีบุคลากรซึ่งประกอบ 
ไปด้วยบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งลูกจ้าง จำนวน ๒,๒๖๒ คน 
มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๔๘๖ คน 
มีบัณฑิตที่เลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น 
๕,๕๑๑ คน 


บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมหาอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่คณบดีแต่ละคณะ 


542

จะได้กราบบังคมทูลต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร คณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงานและนักศึกษาของสถาบัน ฯ สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


543