คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในนามของมหาวิทยาลัย และผู้ที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท 
อยู่ ณ ที่นี้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในวันนี้นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และผู้สำเร็จ 
การศึกษาโดยทั่วหน้ากัน 


บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์
สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูล 
ถวายรายงานต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


557