คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ 
ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในนามของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับทั้งเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อเบิกคณบดี คณาจารย์

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

206
คณะต่างๆ เพื่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทาน
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

207