คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ณ ศุภมงคลฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้า 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้ง 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบัณฑิตทั้งปวง 
ต่างล้วนซาบซึ้งโสมนัส ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอพระพุทธา 
นุภาพแห่งพระรัตนตรัยและพระพุทธชินราช กับทั้งพระมหาเดชานุภาพแห่งสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช เอื้ออวยพระพรชัยมงคล ให้ทรงพร้อมด้วยพระพลานามัยอันดี 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


584

เปี่ยมด้วยพระเกษมเปรมพระราชหฤทัย พระเกียรติคุณขจรไกลทั่วหล้า สถิตเป็น 
พระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงพสกนิกรไทยโดยยั่งยืนนานเทอญ 


ลำดับนี้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา 
เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔ คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งขอ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณบดี รองคณบดี เบิกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๕๗ คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยลำดับ 
ต่อจากนั้น ขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์มหามงคลและ 
ยังความปีติโสมนัส แก่เหล่าบัณฑิต วงศ์ตระกูล และผู้เข้าเฝ้า ฯ ณ มหาสมาคม 
แห่งนี้ โดยทั่วกัน 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


585