คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา เงารังษี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา เงารังษี ขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิกพระคุณเจ้าและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาและ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยลำดับ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
พระนัฐพงษ์ เพียอินทร์ 

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ 

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
นางพัชร บัวทอง 


(๑) 
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


586

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
Mr. Ma Minxiang 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


587