คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ 
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัย 
นครพนม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 
มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ในวันนี้ นับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ 
ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วกัน 


ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ 
วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กราบบังคมทูลรายงาน 
กิจการของมหาวิทยาลัย เบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้เข้ารับรางวัล 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


632

เข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เข้าร่วมในพิธีสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


633