คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน 
นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีความ 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและสถาบันการศึกษา 
แห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีมติให้ขอประทาน 
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ แด่พระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

244
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเบิก ศาสตราจารย์สมบัติ
ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กราบทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัย กราบทูลเบิกรองอธิการบดี และคณบดีสำนักวิชาต่าง ๆ กราบทูลรายชื่อ 
ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับเข็มกิตติการ ผู้ได้รับโล่กิตติการ ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
อาจารย์ดีเด่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และรางวัลต่าง ๆ หลังจากนั้น 
ขอพระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

245