คำกราบบังคมทูล ของ อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปี 2561 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท สำหรับ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 
๕,๗๒๘ ราย และทุนภูมิพล จำนวน ๒๘ ราย 

ณ บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เฝ้าทูลละอองพระบาท เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ราย เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 
๒ ราย และประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปี 
๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

3
ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
นางจิราภรณ์ อรัณยะนาค

ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
อาจารย์จรินทร์ รอดประเสริฐ 

เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์ปริญญาตันติสุข 
ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย 

และประกาศเกียรติคุณนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 
เภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

4