คำกราบบังคมทูล ของ นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ 6 มกราคม 2559

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช โดยสังเขปดังนี้

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับ ของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช
๒๕๕๓ เดิมใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่ว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก ๘ ประการ กล่าวคือ

๑. ด้านการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ นำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

3

๒. ด้านการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร และแผนความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๓. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขา โดยเน้น ทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง

๔. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเมืองด้านการปกครองส่วน ท้องถิ่นและพัฒนามหานคร

๕. ให้โอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเขตเมือง

๖. บริการทางวิชาการและร่วมมือกับชุมชนในการฝึกและพัฒนาอาชีพ

๗. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและกีฬา

๘. ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุขและการบริการทาง วิชาการและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกอบด้วย ๖ ส่วนงาน ได้แก่

๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. สำนักงานอธิการบดี

๓. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

๔. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

๕. วิทยาลัยพัฒนามหานคร

๖. วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความก้าวหน้าไปเป็นลำดับ ด้วยดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
จำนวน ๑๙๖ ราย จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเดิมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ -พ.ศ. ๒๕๕๖

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตสาขา พยาบาลศาสตร์
ตามที่คณบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอพระราชทาน

4

พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต คณาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

5