คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๐.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มีความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

316

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการวิจัยและฝึกอบรมร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่น
อาทิ โครงการพระราชดำริปิดทองหลังพระ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาความยากจนและยาเสพติด ตลอดจนการเตรียมบุคลากร ทั้งนักศึกษา ประชาชน
เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน ๒,๔๔๐ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

317