คำกราบบังคมทูล ของ นางลาวัลย์ แย้มแสงทองผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ในโอกาสที่ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)ของนางลาวัลย์ แย้มแสงทองผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ในโอกาสที่ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อถวายความจงรักภักดี

ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ทั่วประเทศ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จออกแทนพระองค์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้เหล่าข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ในวันนี้

การที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาร่วมชุมนุมกันในครั้งนี้ ก็โดยที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้จัดการอบรมผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศขึ้น เป็นประจำทุกปี
ในช่วงวาระแห่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จาก การที่ได้มาร่วมอบรมกันนี้ ทำให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้รับความรู้ที่จำเป็นต่อการ พัฒนาตน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกนักสหกรณ์ แนวทางการใช้ชีวิตพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ
ตลอดจนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ที่ข้าพระพุทธเจ้าจะสามารถ

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

145

นำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อมวลสมาชิกต่อไป

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในฐานะผู้แทนของสหกรณ์ ภาคการเกษตรและ กลุ่มเกษตรกร ขอถวายสัจวาจาว่า
จะดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สนอง พระราชปณิธาน และพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยสม่ำเสมอ
ด้วยเดชะอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอได้โปรดดลบันดาลให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ทรงเป็นหลักชัยแห่งความหวัง และความสามัคคีของประชาชนชาวไทยทั้งชาติตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

146