คำกราบบังคมทูล ของ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

226

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสรุป ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์สู่มหาวิทยาลัย เอตทัคคะนานาชาติ จัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ในต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า สร้างต้นแบบบุคลากรให้มีชื่อเสียงระดับสากล

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาบัณฑิตจำนวน ๑,๑๖๕ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

227