คำกราบบังคมทูล ของ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเบิกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ประจำปี 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสเบิกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
และอิหม่ามที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นเข้าเฝ้า ฯ
รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า
นายกฤษฎา
บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสเบิก
ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
และอิหม่ามที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๘
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
และเงินรางวัล ตามลำดับ ดังนี้

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดี
คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

582

ประเภทรางวัลดีเด่นกิตติมศักดิ์
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อิหม่ามที่มีผลงานดีเด่น
๑.
จังหวัดนราธิวาส
นายมาหามะรือสะลี บินเซ็ง
นายเจ๊ะอับดุลเลาะ ยะโกะ
นายนาวาวี หะยียาการียา
นายมะยูนาน มามะ
นายมาหะมะ อาแด
๒.
จังหวัดปัตตานี
นายอับดุลอาซิ กะลูแป
นายมะรุดิง สือรี
นายอัซอารี หะยีเย๊าะ
นายสมาแอ แมดง
นายอับดุลเราะหมาน สนอมวงค์
๓.
จังหวัดยะลา
นายกาเซ็ง จะบากา
นายหวัง ดีซา
นายอับดุลร็อบ สะอะ
นายมะรอซี แวนาแว
นายหามะ มะสาแม
๔.
จังหวัดสงขลา
นายเจ๊ะปอ มิสาและ
นายอับดุลกอเดร์ บากา
นายสัน หมัดอะดํ้า
นายอะหมัด มีศรี
นายล่าสิ จันทร์ประดิษฐ์

583

๕.
จังหวัดสตูล
นายประยูร สงขาว
นายยะโกบ ดอล๊ะ
นายนูรุลดีน ยาหยาหมัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

584