คำกราบบังคมทูล ของ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายกอบกิจ ธรรมานุชิต 
กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา
รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษ. 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันการพลศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายกอบกิจ ธรรมานุชิต กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา 
รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูล 
รายงานกิจการของสถาบันการพลศึกษา โดยสังเขปดังนี้ 

สถาบันการพลศึกษา ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นนิติบุคคลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นสถาบัน 
อุดมศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง 
มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้
และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา นันทนาการ และ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น 
พื้นบ้าน และกีฬาไทย 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


51 

ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันการพลศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุน คณาจารย์ 
นักวิจัย ให้มีสมรรถนะในการวิจัย ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ ตามพันธกิจของสถาบัน 
การพลศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย สถาบันได้ดำเนินการ 
ส่งเสริมอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และคงไว้ซึ่ง 
เอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป 

ด้านการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษาได้ผลิตและพัฒนา 
บุคลากรทางการศึกษาและนักกีฬา โดยเชื่อมโยงกับสมาคมกีฬา ด้วยการนำวิทยาศาสตร์
การกีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาการกีฬาของชาติให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

ปัจจุบัน สถาบันการพลศึกษาได้ดำเนินการตามภารกิจมาเป็นปีที่สิบสาม ผลิต 
บัณฑิตตามคุณลักษณะจุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยจัดการเรียนการสอน 
ในวิทยาเขต ๑๗ แห่งทั่วประเทศ เปิดสอนใน ๓ คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 
๒ หลักสูตร 

ผลการดำเนินงานดังที่ได้กราบทูลโดยสังเขป แสดงให้เห็นว่าสถาบันการพลศึกษา 
ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าด้วยดี และในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผู้สำเร็จการศึกษา 
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๓,๓๒๗ ราย เป็นผู้สำเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓,๓๐๓ ราย และระดับปริญญาโท จำนวน ๒๔ ราย 

และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ สภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมเมื่อ 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้
อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ สร้างผลงานอันมีคุณูปการแก่วงการกีฬา ทั้งในระดับ 
ประเทศ และระดับนานาชาติ นับเป็นแบบอย่างอันพึงเจริญรอยตามสืบไป 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาต 
กราบทูลเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒ ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 


52

๑. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ 
๒. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 

ลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญ 
ใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายนามที่คณบดีของ 
แต่ละคณะจะได้กราบทูลตามลำดับ จากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาต 
กราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต เพื่อให้เป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน 
มงคลสืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


53