คำกราบบังคมทูล ของ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

215

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับหนึ่งของประเทศระดับสากล ๔ ปีติดต่อกัน
มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลิตผลงาน วิชาการ
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นมหาวิทยาลัย แม่แบบที่ดีของสังคม

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาท
ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายกมล ทัศนาญชลี อายุ ๗๒ ปี ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม)
ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินสองซีกโลก ด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตก เป็นผู้ริเริ่มโครงการครุศิลป์
ผู้ก่อตั้งโครงการศูนย์ศิลปกรรมไทยและสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อ เผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยในระดับนานาชาติ
เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล GranPrize และคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล “The Annual Artist’ Award”
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตรกรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นางสาวสุวรรณดี จักราวรวุธ อายุ ๕๙ ปี ศิลปินด้านศิลปะ การแสดง มีความเชี่ยวชาญด้านการกำกับการแสดงละครเวทีมากว่า
๓ ทศวรรษ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกวงการละครเวทีไทย มีผลงานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบ
ของการกำกับละครเวทีแนวพาณิชยศิลป์ที่ได้มาตรฐานเชิงศิลปะวิชาการ สร้างสรรค์ ผลงานชั้นครู ประณีตและครอบคลุมรูปแบบที่หลากหลายกำกับการแสดงละครเวที ละครโทรทัศน์ การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มากกว่า ๑๐๐ เรื่อง
เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่สถาบันการศึกษา ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเห็นสมควรให้ได้รับ
พระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

216

ลำดับที่สาม นายฐาปน สิริวัฒนภักดี อายุ ๔๑ ปี เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้นำในการปรับเปลี่ยน ระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุนการจัดส่งสินค้า ผู้ก่อตั้งบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จำกัด เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าและเตรียมความพร้อม ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานในธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของประเทศ
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สี่ นายนพพร เหมะจันทร์ อายุ ๕๓ ปี กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.ซี.เดโป จำกัด
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากีฬาของประเทศ
มีบทบาทสำคัญในการนำทีมฟุตบอลที่ดูแล ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้ร่วมพัฒนากีฬาชนิดต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ อุทิศตนเพื่อการสาธารณกุศล
จัดการแข่งขัน กีฬาเพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาและการกีฬา ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหาร ธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายกมล ทัศนาญชลี

นางสาวสุวรรณดี จักราวรวุธ

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายนพพร เหมะจันทร์

217

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๔๙๒ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

218