คำกราบบังคมทูล ของ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เบิกอธิการบดีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธย. 
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เบิกอธิการบดีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบัตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๘ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ในนามของคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้ที่เฝ้าทูลละออง 
พระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ต่างสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทว่า 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สภาสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) แด่ใต้ฝ่าละออง 
พระบาท ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ก่อให้เกิด 
ประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์ต่อการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมการสื่อสาร อันเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณสูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


14 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าเฝ้า 
ทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) และต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามลำดับต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


15