คำกราบบังคมทูล ของ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้แทนโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล จำนวน ๒๘ รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลประเภทโรงเรียน จำนวน ๕ รางวัล

โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา

โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส

โรงรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

587

รางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๕ รางวัล
นายเจะอาลี เจะและ
โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ จังหวัดปัตตานี
นางสาวซูรายดา ดีสะเอะ
โรงเรียนปัญญาวิทยา จังหวัดยะลา
นางนาซอฟะห์ หะยีเวาะยา
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา
นายแวอับดุลเลาะ มารูดิน
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
นายแวดาโอะ แวดือเระ
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จังหวัดปัตตานี

รางวัลประเภทครู จำนวน ๑๒ รางวัล
นางสาวธิติมา ขรีดาโอ๊ะ
โรงเรียนเร๊าะห์มานียะห์ จังหวัดสงขลา
นางรัตณา วิชา
โรงเรียนธรรมพิทยาคารมูลนิธิ จังหวัดปัตตานี
นางสาวผาสุข ณุวงศ์ศรี
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ จังหวัดปัตตานี
นายแวซอและ มะลี
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา
นายดือรอแม บองอปาเน๊าะ
โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส
นางฮารีนี มะยุนุ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา
นางทองคำ อาดำ
โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา จังหวัดปัตตานี

588

นายเกียรติศักดิ์ รักษากิจ
โรงเรียนดีนูลอิสลาม จังหวัดสงขลา
นายทนงศักดิ์ หมาดทิ้ง
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล
นายดือเร๊ะ การีนา
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
นายอิสมาแอ นราสันติกุล
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี
นายมะซอรี สาเมาะ
โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส

รางวัลประเภทนักเรียน จำนวน ๖ รางวัล
เด็กหญิงวัณฑกาญจน์ หมานเหม
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ จังหวัดสตูล
เด็กชายริฟฮาน หวันเหล็ม
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา
เด็กชายอิรฟาน มะแดเฮาะ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา
นางสาวฟาตีฮะ เตะ
โรงเรียนอัตดีนียาตุลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส
นายชาหิดัญ หับยูโส๊ะ
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล
นางสาวฮากีมะ บินล่าเต๊ะ
โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

589