คำกราบบังคมทูล ของ นายถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นายถนอม อินทรกำเนิด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

213

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน ๕๒๘ คน แยกเป็น

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๔ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๘๖ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๔๓๘ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะ จะได้กราบ
บังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

214