คำกราบบังคมทูล ของ นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ
บัณฑิต และบรรดาพสกนิกร ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นี้ มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จทรงครองสิริราชสมบัติเป็น

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

254

รัชกาลที่ ๑๐ ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ปวงเหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล
ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง ขอทรงดำรง
สิริรัชพิพัฒนไพบูลย์ด้วยพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตเสถียร เป็นมิ่งขวัญดวงประทีป ปกเกล้าคุ้มเกศเหล่าพสกนิกรทั้งปวงทั่วธาตรี
จงทรงพระเจริญ ในสิริราชสมบัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสรุป ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานวิชาการ ภายใต้นามว่า “๗ ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราช วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิกับขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาท ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
เป็นผู้อุทิศตนให้แก่งานด้านการพัฒนาชุมชน มีผลงานด้านต่าง ๆ อาทิ ได้ก่อสร้างห้องสมุดประจำอำเภอ ให้ทุกอำเภอในจังหวัด แม่ฮ่องสอน
ก่อสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ผลักดันให้มีการอนุมัติ งบกลางของรัฐบาล เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ควรแก่ การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นสมควรให้ได้รับ พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

255

ลำดับที่สอง นางสุรีย์พร คองประเสริฐ เจ้าของและประธานกรรมการบริษัท ในเครือเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ได้ขยายธุรกิจจัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์ ยี่ห้อเชฟโรเลต ฟอร์ด และซูซูกิ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ
เป็นผู้ให้การช่วยเหลือสังคมในทุกด้านได้รับรางวัล “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๓ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สาม ดร.ประมุข เพ็ญสุต อดีตรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกและจัดการพืช การจัดการสวน
พฤกษศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาชีววิทยา ได้ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นคนแรกที่ทำการวิจัยเพื่อการจำแนกชนิดไม้กลายเป็นหินในแหล่งต่าง ๆ ของภาคอีสาน ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สี่ นายธีระวัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี เลขาธิการมูลนิธิลุ่มนํ้าแม่คำ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและมีประสบการณ์สูงด้านการพัฒนา
ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยผ่านโครงการต่างๆ เช่น การลด ละ เลิก การใช้ยาเสพติดในชุมชนอาข่า ทำให้เป็นต้นแบบของชุมชนอื่น ๆ
ในการเอาชนะปัญหายาเสพติด ได้พัฒนาอาชีพ ขจัดความยากจน และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาและจัดตั้งศูนย์พักพิงให้กับเยาวชนชาวอาข่า ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นสมควรให้ได้รับ พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่ห้า นายเพชร วิริยะ เป็นช่างฝีมือและประกอบอาชีพแกะสลักไม้ เป็นผู้พัฒนารูปแบบการแกะสลักช้างให้ดูมีชีวิตชีวา มีท่าทางและท่วงทำนองที่เหมือน
ช้างจริง เป็นผู้ทุ่มเทในการถ่ายทอดงานแกะสลักช้าง ให้สืบสานศิลปะแขนงนี้ไว้สืบไป ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลศิลปินดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลเพชรราชภัฏ

256

เพชรล้านนา และรางวัลผญ๋าดี ได้จัดตั้งกลุ่มแกะสลักชื่อ “บ้านจ๊างนัก” ซึ่งได้รับ การบรรจุให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายบุญชู ตรีทอง
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นางสุรีย์พร คองประเสริฐ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดร.ประมุข เพ็ญสุต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายธีระวัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายเพชร วิริยะ

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบ บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๒,๑๖๒ คน

ดังรายนามที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

257