คำกราบบังคมทูล ของ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายถนอม อินทรกำเนิด
ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๐.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

296

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสรุป ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประสานความร่วมมือกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายแขนง
เกิดเป็นมรดกความรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ๗ ด้าน อาทิ งานช่างฝีมือดั้งเดิม วรรณกรรม พื้นบ้าน กีฬาภูมิปัญญาไทย
พิธีกรรมและงานเทศกาล โดยได้รวบรวมไว้ในหนังสือชื่อ “ปราชญ์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์” ฉบับที่ ๑ เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อเป็นคุณประโยชน์
แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเน้นหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน ๒,๓๐๐ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๒,๒๔๒ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๔๒ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๑๖ คน

ดังรายนามที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

297