คำกราบบังคมทูล ของ นายถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ นายถนอม อินทรกำเนิด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสรุป ดังนี้

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

207

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนา
และยกคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เน้นการเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ที่สำคัญ คือ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญา
กิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายมนูญ จิตตเกษม อายุ ๗๒ ปี เป็นนักธุรกิจ ผู้มีความรู้
ความสามารถในการจัดเกี่ยวกับธุรกิจการบินในระดับนานาชาติ มีประสบการณ์
การทำงานกับสายการบินระดับโลกหลายสาย มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ปัญหาและ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี อุทิศตนให้กับการทำงาน ควรแก่
การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเห็นสมควรให้ได้รับ
พระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายมาย ไชยนิตย์ อายุ ๗๐ ปี นายกเทศมนตรีเมือง
หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้มีประสบการณ์บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากว่า ๒๐ ปี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์การพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์อย่างหลากหลาย โดยมีภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการระดมทรัพยากร
จากภายนอก ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลจำนวนมากจาก
ภาครัฐและเอกชน ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สาม นายชัยเทพ ภัทรพรไพศาล อายุ ๖๙ ปี เจ้าของธุรกิจ
ห้องอาหารลี คิทเช่น (LEE KITCHEN) มีความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารจีนแนวใหม่
ที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นการผสมผสานอาหารจีนและมลายู ได้ร่วมกับมูลนิธิปิดทอง

208

หลังพระ จัดโครงการ “๑ จานจากใจ…มื้อปลาอิ่มใจ” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ อบรมความรู้
แก่ประชาชนให้สามารถประกอบธุรกิจร้านอาหารได้ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายมนูญ จิตตเกษม
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายมาย ไชยนิตย์
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายชัยเทพ ภัทรพรไพศาล

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒,๐๙๗ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและคณะ จะได้กราบ
บังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

209