คำกราบบังคมทูล ของ นายบุญปลูก ชายเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ นายบุญปลูก ชายเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญปลูก ชายเกตุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

183

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๔๖๕ คน แยกเป็น

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๕ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๙ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๔๕๑ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

184