คำกราบบังคมทูล ของ นายบุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ นายบุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในนามสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

231

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญด้านอาหาร
การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ ได้จัดการศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศสืบไป

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒,๓๐๙ คน แยกเป็น

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๓๘ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๗๙ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๑๙๒ คน

ดังรายนามที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะจะได้กราบบังคมทูล ตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

232