คำกราบบังคมทูล ของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
นายมีชัย
ฤชุพันธุ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
แก่คณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
ข้าราชการ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาบัณฑิต
บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

401

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาส เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
และเบิกคณบดี
คณาจารย์
คณะต่าง

เพื่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

402