คำกราบบังคมทูล ของ นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

204

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ประชาชนประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัล MOEAWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับดีเด่น ประเภทหน่วยงาน สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาท ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขปดังนี้

นายสุวิทย์ คุณาวุฒิ อายุ ๖๓ ปี
ประธานวิสาหกิจชุมชนชาวสวนอำเภอ แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ริเริ่มและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร มุ่งเน้นคุณภาพของ
ผลผลิต และความปลอดภัยของผู้บริโภค นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ผลิตมะม่วงนอกฤดู สร้างโรงคัดมะม่วงระบบปิด ใช้ระบบ Hot dip กำจัดเชื้อโรคที่ติดมากับมะม่วง ใช้สติกเกอร์เทียบสีเพื่อเปรียบเทียบความสุกและความหวานของผลผลิตมะม่วง ใช้ระบบบาร์โค้ดตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ผลผลิต ได้รับการรับรองระบบเกษตรกรดีที่เหมาะสม
(GAP) เป็นรุ่นแรกของภาคตะวันออก ได้รับรางวัล GAP ดีเด่นระดับเขต ของกรมวิชาการเกษตร รางวัลชนะเลิศในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ดังนี้
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายสุวิทย์ คุณาวุฒิ

205

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบ บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน ๒,๕๒๔ คน แยกเป็น

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๗ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๕๓ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๔๖๔ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และคณะ จะได้กราบ
บังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

206