คำกราบบังคมทูล ของ นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง สดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 (ภาคบ่าย)

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง สดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
(ภาคบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันนี้นั้น นับเป็นสิริมงคลแก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอย่างยิ่ง

ด้วยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีมติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ สมควรแก่ปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

77

กล่าวคำสดุดีเกียรติคุณของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันนี้ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีเกียรติประวัติดีเด่น ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สูงยิ่งในด้านวิชาการและวิชาชีพของตน ได้ทำชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นอย่างมาก นับเป็นตัวอย่างบุคคลที่มีคุณธรรม ความรู้ ความพากเพียรและ
ความเสียสละ สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป

ด้วยเหตุที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณามานั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน พระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญามหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ และปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดังรายนาม ต่อไปนี้

๑. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
๓. แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
๔. นางนฤมล สุรเศรษฐ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
๕. นายวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
๖. นางพงษ์เพ็ญ ดำรงรัตน์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๗. นายมกุฏ มกุฏอรฤดี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
๘. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๙. นายพีระศักดิ์ พอจิต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

78

๑๐. นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม
๑๑. นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย
๑๒. หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
๑๓. นายศุภชัย เจียรวนนท์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
๑๔. พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑๕. นายพีรศิษย์ บัวทั่ง ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย
๑๖. จ่าสิบตำรวจ ธีระศักดิ์ ทองคำ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑๗. ดาบตำรวจ ศุภกิจ ไชยลาภ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๘. จ่าสิบตำรวจ รัชตกร เมฆรัตน์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

79