คำกราบบังคมทูล ของ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 19 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร
“ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๑๙ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”

ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๑๙ จำนวน ๘๗ คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ตามลำดับต่อไปนี้

(๒)

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
(๒) ผู้เข้ารับการอบรมเดินเข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรจนครบจำนวนโดยไม่ขานรายชื่อ

134

และในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ผู้สำเร็จการอบรมในลำดับต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

135