คำกราบบังคมทูล ของ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559 (รอบสอง)

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ

นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                                ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ (รอบสอง)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

238

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑,๔๕๙ คน แยกเป็น

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๓ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๖๗ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๓๘๙ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

239