คำกราบบังคมทูล ของ นายวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันการพลศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นายวิษณุ เครืองาม 
นายกสภาสถาบันการพลศึกษา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันการพลศึกษ. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันการพลศึกษา พร้อม 
ด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา กรรมการสภาวิชาการ กรรมการวิทยาเขต 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบัณฑิตที่ได้มาชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถาบันการพลศึกษา กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งนี้ นับเป็นสิริมงคลและเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระอนุญาตเบิก นายกอบกิจ ธรรมานุชิต กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา รักษา 
ราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา กราบทูลถวายรายงานกิจการของสถาบัน 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


49

การพลศึกษา และกราบทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญา 
กิตติมศักดิ์ต่อไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


50