คำกราบบังคมทูล ของ นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

304

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในหลายรูปแบบ อาทิ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการ และด้านการบริหารการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยม มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการศึกษา สร้างระบบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเครือเบทาโกร
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และนำรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นผู้จัดตั้งโครงการโรงเรียนในโรงงาน เป็นวิทยากร
และเป็นผู้บริหารคนแรกที่นำกลุ่มจัดทำ ระบบ ISO ได้สำเร็จ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้

305

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายณรงค์ชัย ศรีสันติแสง

ในวโรกาสต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน ๑,๑๔๗ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๑,๑๓๖ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๑๑ คน
ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

306