คำกราบบังคมทูล ของ นายสวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ นายสวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายสวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

180

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่สากล บูรณาการงานวิจัย
บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
สร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางการศึกษาในท้องถิ่นชายแดนภาคตะวันออก
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญา
กิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

นายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ อายุ ๕๐ ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียระไนพลอย โดยเฉพาะพลอยไพลิน
ริเริ่มนวัตกรรมในธุรกิจอัญมณี คิดค้นเบ้าเผาพลอย พัฒนา เตาเผาพลอยที่มีลักษณะเฉพาะตัว ลดเวลาในกระบวนการผลิต
เป็นผู้มีส่วนร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ในการกำหนด มาตรฐานพลอยสีของประเทศไทย
มีผลงาน ความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ สืบทอดภูมิปัญญาการเจียระไนพลอย ส่งเสริมธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับให้อยู่คู่จังหวัดจันทบุรี ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณีเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาอัญมณีศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ดังนี้ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์

ในวโรกาสต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน ๑,๔๗๖ คน แยกเป็น

ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๑๘ คน

ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๔๕๘ คน

181

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

182