คำกราบบังคมทูล ของ นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นายสุชาติ เมืองแก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๐.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

289

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่
ความอุดมสมบูรณ์ มั่นคงและยั่งยืน ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการจัดอันดับคุณภาพของเว็บไซต์โดย 4ICU Ranking พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ ๑
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายพจน์ พรหมบุตร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรม บุรีรัมย์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ และโครงการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายจรูญพงษ์ จีระมะกร อดีตผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และประธานศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาได้รับรางวัลผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับภาคดีเด่น
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างกว้างขวาง ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สาม นางมนัญญา ม่วงสมมุข ผู้ประกาศและรายงานข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ
ชนะเลิศนักจัดรายการ และผู้อ่านข่าวที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น เป็นบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาสื่อสารมวลชน

290

ชนะเลิศในการประกวดรายการวิทยุส่งเสริมการทำความดีเพื่อพ่อ ควรแก่การยกย่อง
เป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายพจน์ พรหมบุตร

นายจรูญพงษ์ จีระมะกร

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นางมนัญญา ม่วงสมมุข

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวน ๒,๑๐๐ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

291