คำกราบบังคมทูล ของ นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายสุชาติ เมืองแก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๒,๐๗๗ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๒,๐๑๓ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๖๐ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๔ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

295